رله ديفرانسيل

دسته بندی : رله ها,

رله دیفرانسیل :
رله دیفرانسیل بر اساس مقایسه جریان ها ( تراز جریانی ) کار می کند و بهمقدارجریان بستگی ندارد و فقط اگر ضریب تبدیلبهم بخورد رله عمل می کند . رله دیفرانسیلبرای حفاظت ترانس ،ژنراتور ، باسبار ، الکتروموتور بکار می رود.
مواردی که باعث عملکرد نا خواستهرله دیفرانسیل می شود :
الف : اشباع ترانس های جریان
CT1 و CT2 در اثر عبور جریان اتصال کوتاه خارج ازمحدوده حفاظت باعث عملکرد رله می شود .
ب : وجود تپ چنجردر ترانس قدرت .
ج : جریان ضربهای در حفاظت ترانس قدرت .
بنابراین رله دیفرانسیل باید طوری ساخته شود که در موارد بالا از عملکردآن جلوگیریشود .
الف – اشباع ترانس های جریان : در اثر عبور جریان زیاد ناشی از اتصالکوتاه خارج ازمحدوده ،حفاظت ترانس های جریانبه ناحیه اشباع می رسد و بعلت عدم تطبیق منحنی هایمغناطیسی آنها در ناحیه اشباع و در نتیجه خطای ترانس های جریان ،اختلاف جریانیبوجود می آیدکه می تواند باعثعملکرد نا خواسته رله شود .
ب - وجود تپ چنجردر ترانس های قدرت : در اثر تغییر مراحل تپ چنجر در ترانسهای قدرتچون نسبت تبدیل ترانس ها در زمان تعویضتپ تغییر می کند در نتیجه در نسبت جریاناولیه و ثانویه نیزتغییری بوجود می آورد که باعث عملکرد ناخواسته رله می شود .برای جلوگیری از عملکردرله دیفرانسیل بایدپایدار باشد.
ج – جریان ضربهای : هنگام برقدار کردن ترانس ( در صورت باز بودن ثانویه)یک جریانضربه ای که مقدار آن به 8 تا 12 برابرجریان نامی می رسد از سیم پیچ اولیه عبور میکند که چون مقدار آن در سیم پیچ اولیه می باشد و جریان ثانویه صفر استرلهدیفرانسیل به علت تفاوت جریان عمل خواهد کرددر صورتی که این جریان زیاد ، پس ازچند میلی ثانیه کاهش می یابد و به جریان بی باری می رسد رله نباید در این حالتعملنماید برای جلوگیری از عملکرد رله باید inrush Proof باشد .


برچسب‌ها : *
نویسنده: یونس غلامی | نسخه قابل چاپ | 1391/8/14 - 21:48 | 1 2 3 4 5 | اشتراک گذاری :

آخرین مطالب

محبوب ترین مطالب

موضوعات